സ്വപ്ന ലോകം

Posted Leave a commentPosted in Dreams

ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ആ ലോകം ഉണർന്നത്. അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരുപോലെ. എങ്കിലും ആ ലോകത്ത്  ഒന്നിനും അതിരുകളില്ലായിരുന്നു. ഒരു മായാലോകം! ചിലപ്പോൾ അതൊരു സത്യം , മറ്റുചിലപ്പോൾ മിഥ്യ. നിറങ്ങൾ വിരിയുന്ന കാഴ്ചകൾ… അന്ധകാരം തളംകെട്ടിയ ഇടവഴികൾ…സമാധാനം നിറച്ചുകൊണ്ട് ചിലയിടങ്ങൾ… കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ…അന്തമില്ലാത്ത കടൽ … പാറിയകലുന്ന പക്ഷികൾ … ജോലി തുടരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ … അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെയും നിറയുന്നു.നിയന്ത്രിതവും  അനിയന്ത്രിതവുമായതെല്ലാം  നിറയുന്ന ഒരു കൗതുകലോകം. അവിടെ നമ്മളും ഉണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം. ഉറക്കത്തിലും മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. […]